Regulamin sklepu internetowego AleMucha.pl

 1. 1. Sklep internetowy Elektroweb dostępny pod adresem internetowym http://elektroweb.pl prowadzony jest przez firmę Elektroweb Mariusz Sosnowski z siedzibą ul. Warszawska 55, 42-530 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6292420337, REGON 380248292
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz innych państw.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie alemucha.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Rejestracja klienta

 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach i zawierają podatek VAT. 
 5. Płatności w sklepie internetowym realizowane są za pomocą szybkich przelewów - Przelewy24 obsługiwanych przez DialCom24 Sp. z o.o.
 6. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący, chyba że zaznaczono inaczej.
 7. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 5 dni. (dopuszczalne są odstępstwa od terminu jednakże klient musi zostać o tym poinformowany)
 8. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT.
 9. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
 10. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
 11. Zakupiony produkt, może wyglądem odbiegać od prezentowanego na zdjęciu ze względu na to z jakiej części materiału zostanie wykrojona mucha.
 12. Kolory produktu mogą się różnić ze względu na różnice w prezentacji kolorów przez różne monitory. Zdjęcia zostały wykonane z największą starannością jaką udało się uzyskać by oddać faktyczny kolor produktu.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 4. Zwracając towar należy wypełnić formularz zwrotu towaru do pobrania pod adresem: http://alemucha.pl/zwrottowaru.pdf .Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów.
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT oraz formularzem zwrotu towaru do pobrania pod adresem: http://alemucha.pl/zwrottowaru.pdf 
 8. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 7 dni od otrzymania towaru wraz z wymienionymi wyżej dokumentami.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. W takim wypadku aby doszło do realizacji transakcji Sprzedający powinien niezwłocznie poinformować Kupującego i dopiero po otrzymaniu zgody na kontynuację wysłać towar w umówionej cenie lub zwrócić zaliczkę i unieważnić zamówienie.  Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.